Johtajan tehtävä digitalisaatiossa

Johtajan rooli digitalisaatiossa on hyvin keskeinen. Varsinkin sellaisessa yrityksessä, jossa digitalisaation tuomia muutoksia työntekoon ei vielä ole täysin toteutettu. Oli muutos millainen hyvänsä, se yleensä aiheuttaa työntekijöissä ensin vastustusta ja huolta. Tuntematon koetaan usein pelottavana, eikä se innosta. Varsinkin, jos työntekijät kokevat, että työnteko on sujunut hyvin vanhalla tavalla ja uuden opettelu on ollut hankalaa, ei uusien työntekotapojen saaminen yrityksen toimintaan ole helppoa.

Tässä tilanteessa johtajan osuus on ratkaiseva. Toimitusjohtaja Jukka Saksi toteaa Heikki Halmeen haastattelussa Digitaalinen polku –blogissa, että johtaakseen ihmisiä on johtajan käytettävä viestintää hyväkseen. Kuinka hyvin johtaja osaa viestiä, on sillä vaikutuksensa yrityksen asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin ja työntekijöihin. Johtaja tarvitsee hyvät vuorovaikutustaidot onnistuakseen viestinnässä ja halua käyttää vuorovaikutus taitoja. Ennen johtajan viestintävälineiksi ovat riittäneet henkilökohtainen tapaaminen, faksi, puhelin ja sähköposti. Nykyään johtajilta odotetaan vuorovaikutusta myös sosiaalisessa mediassa. Vaikka vuorovaikutus on periaatteessa samaa kuin ennen, tulisi jokaisen johtajan löytää omat kanavansa johtaa ja kuinka se parhaiten tukisi hänen organisaatiotaan.

Nykyään myös yrityksen johdon odotetaan viestivän itse digitaalisten kanavien kautta, eikä pelkästään sähköpostilla. Tätä odottavat yrityksen yhteistyökumppanit, työntekijät ja asiakkaat. Esteinä digitalisaation hyödyntämiselle viestinnässä on mm. toimialakohtainen konservatiivisuus, säilyttävä kulttuuri, muutoshaluttomuus, analyyttinen johtajaprofiili, esimerkkien puute, pelko vaikeista kysymyksistä sekä tunne hukatusta työajasta. Kuitenkin jo pieni viesti, jossa kerrotaan uusista tuotteista ja palveluista tai tulevista tapahtumista on saatavissa jo yrityksen sisäisistä viesteistä, joten aikaa niiden erilliseen tekemiseen ei mene kauaa. (Halme 2014.)

Kun yrityksessä aloitetaan digitalisointi, on yrityksen johtohenkilöstöllä tärkeä asema asian edistämisessä. Eikä kaikkea tarvitse yrityksessä kerralla muuttaa. Ensin voidaan uudistaa yrityksen omaa viestintää ja asiakaskohtaamisia. Digitaalinen Polku -ohjelman ohjausryhmään kuuluva Kimmo Sulinin mukaan videoneuvotteluita voidaan hyödyntää viestinnässä, kuten käyttämällä video- ja chat –yhteyttä ja hyödyntää palvelukanavia. Asiakkaalla on tässä tapauksessa vapaus valita, kuinka hän asioi yrityksen kanssa. Sulinin mukaan, tällaisissa hetkissä on yrityksen ylimmän johdon suhtautumisella suuri merkitys. Heidän pitäisi olla esimerkillisiä innostajia, jotka kannustavat koko organisaatiota luovuuteen ja kokeiluun. Paras keino on, jos johtajat itsekin osallistuvat uusien menetelmien käyttöön, eivätkä vaan anna neuvoja sen käytöstä. Yrityksen johtaja voi esim. kertoa yrityksen kuulumisista aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja tähän keskusteluun voidaan ottaa myös mukaan asiakkaat. (Kokkonen 2015.)  

Työterveyslaitoksen pääjohtajan Antti Koivulan mukaan digitalisaatiosta johtuva murron  on kova testi johtamiselle. Se vaatii johtamiselta enemmän kuin normisuorituksen. Koivulan mukaan kyseessä on kuitenkin monimutkainen ilmiö, jota yksi ihminen ei voi hallita vaan siihen tarvitaan tiimiä. Muutosta aloitettaessa organisaatiossa on selvitettävä, mikä ei toimi ja mikä toimii. Sen jälkeen mietitään mihin muutoksella pyritään ja kuljetaan matka sinne yhdessä. Tämä vaatii sitä, että johtajalla on luottamusta työntekijöiden keskuudessa. Jos hänet koetaan luotettavaksi ja rehdiksi johtajaksi, on matkanteko helpompaa. Johtaja joutuu myös rauhoittelemaan tiiminsä jäseniä, jotka ovat vauhdilla lähdössä liikkeelle sekä rohkaista niitä, joille muutos on vaikeampi. (Sarkkinen 2015.)

LÄHTEET

Halme, H. 2014. Johtaminen on viestintää: Miten digitaalisuus muuttaa sitä?. Saatavissa: http://digitaalinenpolku.fi/johtaminen-viestintaa-miten-digitaalisuus-muuttaa-sita/ [viitattu 24.10.2016].

Kokkonen, M. 2015. Yrityksen digitalisaatio rakentuu kokeilujen myötä. Saatavissa: http://digitaalinenpolku.fi/yrityksen-digitalisaatio-rakentuu-kokeilujen-myota/ [viitattu 24.10.2016]

Sarkkinen, M. 2015. Digitalisaatio nostaa hyvän johtamisen rimaa. Saatavissa: http://tyopiste.ttl.fi/Uutiset/Sivut/Digitalisaatio_nostaa_hyvan_johtamisen_rimaa.aspx [viitattu 24.10.2016].